مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (149)

2-2-1-4- شایستگی مدیریت و اثربخشی202-2-1-5- الگویی برای اثر بخشی222-2-1-6- عوامل موثر بر اثربخشی یک سازمان232-2-1-7- ویژگی نظام های اثر بخش242-2-1-8- مدل های اثربخشی سازمانی 252-2-1-9- ادغام معیارهای اثربخشی در مدیریت28-2-2-2- رسانه282-2-2-1- تعریف رسانه292-2-2-2- دیدگاه ها Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (139)

بند دوم : مفهوم اشیاء ……………………………………………………………………………………………………………………………. الف : مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیاء …………………………………………………………………………………………………. ب : انواع و مصادیق اشیاء …………………………………………………………………………………………………………………….. مبحث دوم : سابقه تاریخی جرم تخریب ……………………………………………………………………………………………. گفتار اول : سابقه تاریخی جرم Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق b (140)

2-1-2- بررسی خط ارتباطی دوم: قوانین تکوینی422-1-2-1- پیروزی حق بر باطل492-1-2-2- ابتلاء و امتحان512-1-2-3- دگرگونی و زوال مواهب الهی در گرو ناسپاسی532-1-2-4- عذاب الهی…………………………………………………………………………………………..532-1-2-4-1-عذابها تابع عملکردها532-1-2-4-2- وقوع عذاب پس از درخواست آن از سوی مخالفان542-1-2-4-3- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (141)

3-1- نوع و روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 1163-2- جامعه آماری و نمونهگیری …………………………………………………………………………………………………………… 1163-3- روشها و ابزار گردآوری دادهها ……………………………………………………………………………………………………. 1173-4- جدول سئوالات متناظر با اهداف و سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………. 1183-5- روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………….. Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد b (142)

2-4-3- تکامل مدیریت دانش312-4-4- ظهور مدیریت دانش322-4-5-فرآیند تکامل مدیریت دانش332-4-6-چرخه مدیریت دانش372-4-6-1-تولید دانش372-4-6-2-جمع‏آوری دانش422-4-6-3- الگوبرداری442-4-6-4- دسته‏بندی دانش462-4-6-5- ذخیره دانش462-4-6-6- انتشار دانش502-4-6-7- بکارگیری دانش542-4-6-8- یکپارچگی دانش542-5- مدل‌های مدیریت دانش552-5-1- مدل عمومی دانش در سازمان552-5-2- مدل نوناکا572-5-3- Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه رایگان b (143)

بند اول : امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50 الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51وعنوان صفحهب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… 51الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. 52 ب – Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (144)

2- اقسام قراردادهای مجوزبهره برداری باتوجه به موضوع بهره برداری252-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق مالکیت صنعتی252-1-1- قراردادهای مجوزبهره برداری ازاختراعات262-1-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازعلائم تجاری262-2- قراردادهای مجوزبهره برداری ازمصادیق ادبی وهنری27گفتاردوم: ماهیت قراردادهای مالکیت فکری28 Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (145)

گفتار سوم:وجوه افتراق و اشتراک انتقال طلب با پرداخت با قائم مقامی……………………………..65مبحث دوم:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی و حقوق تجارت………………………………69گفتار اول:ایفای دین از جانب غیر در حقوق مدنی حاکی از تبرع است…………………………….69گفتار Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (146)

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی——————————————————-57-روش شناسی تحقیق————————————————————————58-گردآوری داده ها—————————————————————————5 9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها—————————————————————-5***فصل اول:کلیات و مفاهیم***-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری——————————————————–71-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (147)

6-تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی——————————————————-57-روش شناسی تحقیق————————————————————————58-گردآوری داده ها—————————————————————————5 9- روش ها و ابزار تحلیل داده ها—————————————————————-5***فصل اول:کلیات و مفاهیم***-11- مبحث اول: مفهوم و ماهیت اسناد تجاری——————————————————–71-1-1- گفتار اول:تعریف سند و انواع Read more…

By 92, ago