مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (150)

1-1-2- سؤالات اصلی تحقیق3 1-1-3-سابقه و ضرورت انجام تحقیق3 1-1-4-فرضیه‌ها4 1-1-5-هدف‌ها4 1-1-6-روش انجام تحقیق5 1-1-6-1-روش و ابزار گردآوری اطلاعات5 1-1-7-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی)5 فصل 2-آشنایی با تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی6 2-1-آشنایی با تحلیل پویایی‌شناسی سیستمی7 2-1-1-مراحل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع مقاله b (151)

دانشکده آموزش های الکترونیکی سایت منبع پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسیعنوان: نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشندهاستاد راهنما:جناب آقای دکتر ابوالفتح خالقیاستاد مشاور:جناب آقای دکتر عادل ساریخانینگارش:علی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (154)

گفتار اول: مسایل مربوط به حجاب و عفاف72گفتار دوم: محرومیتهای ناشی از روابط مشروع جنسی75الف: مشکلات ازدواج دایم76ب: نابسامانی ازدواج‌های موقت76مبحث دوم: عوامل اقتصادی (بزهکاری سازمان یافته)79گفتارنخست: فقر و ارتباط آن با فحشا80گفتار دوم: تکنولوژی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد b (156)

1-10 – موانع و مشکلات تحقیق……………………………………………………………………………………………91-11 – ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10فصل دوم : مفاهیم و مبانی نظری2-1 – مفهوم شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………..12– موقعیت…………………………………………………………………………………………………………………………………12– ژئو …………………………………………………………………………………………………………………………………….12– ژئوکالچر………………………………………………………………………………………………………………………………14– بحران…………………………………………………………………………………………………………………………………..15– امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..17– ژئوپولیتیک…………………………………………………………………………………………………………………………..27 – مفهوم ژئوپولیتیک…………………………………………………………………………………………………………..30– سیر تحول مفهومی واژه ژئوپولیتیک………………………………………………………………………………….31– عوامل Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (157)

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری مقدمه …………………………………………………………………………………………………….نتیجه گیری تحقیق ………………………………………………………………………………………………..یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………محدودیت ها ، مشکلات و موانع تحقیق ……………………………………………………………………………فهرست منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………….فهرست منابع انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………..ضمائم1- پرسشنامه آزمون مداد کاغذی چند جوابی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه b (158)

گفتار سوم: قصد انشاء ……………………………………………………………………………………………………17 گفتار چهارم: رضاء ………………………………………………………………………………………………………..17 گفتار پنجم: اهلیت …………………………………………………………………………………………………………18مبحث سوم: مقایسه حق فسخ با رجوع ………………………………………………………………………………..19 گفتار اول: وجوه اشتراک ………………………………………………………………………………………………..19 الف: ایقاعی بودن هر دو حق ……………………………………………………………………………………….19 ب: هر دو Read more…

By 92, ago