دانشکده آموزش های الکترونیکی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
عنوان:
نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشنده
استاد راهنما:
جناب آقای دکتر ابوالفتح خالقی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر عادل ساریخانی
نگارش:
علی بیرانوند
شهریور92
دانشکده آموزش های الکترونیکی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
عنوان:
نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشنده
استاد راهنما:

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جناب آقای دکتر ابوالفتح خالقی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر عادل ساریخانی
نگارش:
علی بیرانوند
شهریور92
تقدیم به؛
همسر مهربانم؛به پاس همه زحمات و صبر وشکیبایی اش؛ وفرزندان دلبندم.

تقدیرو تشکر؛
چه خوش گفت صاحب راستین نهج البلاغه،که،”من علمنی حرفا،فقد سیرنی عبدا”.بر هر شاگردی ،سپاس یادگیری از استادش،فرضیست لازم،که بنا بر همین قاعده وبه رسم ادب شاگردی،صمیمانه،قدر دانی و تقدیر خویش را از آقایان دکتر ابوالفتح خالقی استاد محترم راهنما و دکتر عادل ساریخانی استاد محترم مشاور ،در این پژوهش علمی بیان می دارم واز خداوند متعال خیر دنیا وآخرت را برای ایشان طلب می نمایم.
چکیده؛
آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های 1375 و 1392سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر ،مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده یا عدم آن و… به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد.با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد وعلم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دید گاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم وجدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.


پاسخ دهید