مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (139)

بند دوم : مفهوم اشیاء ……………………………………………………………………………………………………………………………. الف : مفهوم لغوی و اصطلاحی اشیاء …………………………………………………………………………………………………. ب : انواع و مصادیق اشیاء …………………………………………………………………………………………………………………….. مبحث دوم : سابقه تاریخی جرم تخریب ……………………………………………………………………………………………. گفتار اول : سابقه تاریخی جرم Read more…

By 92, ago